Committee

Patron
V..S. Nandakumar
Director  General CPRI

Conference Chair
Dr.B. Nageshwar Rao
Additional Director, CPRI

Organsing chair
Ms. K.P. Meena
Joint Director, CPRI

Technical committee

Dr. Ramesh Babu Dr. B. Nageshwar Rao Ms. K. P. Meena
Dr. Vasudev N Mr. Santhosh J Mr. Deshpande R.A
Mr. Anupam Awasthi Ms. Meera K.S Dr. K.T.Varughese
Dr. Pradeep Nirgude Dr. Bhavani Shankar Ms. Arunjothi
Dr. Moumitha Nasker Mr. Sudhakar Reddy S Dr. Neha Adhikari
Dr. P.Thomas Dr. Anand kumar M.G Mr. Swaraj Kumar Das

Organising committee:

Ms. Arunjothi R Ms. Ashitha Mr. B.Sridhar
Mr.  Thirumurthy Mr. Vaidyanathan V Mr C.S.Muralikrishna
Mr. P.V.Satheesh Kumar Mr. Shyam R Mr. Suryanarana K
Mr. Raja G. K Mr. Arka Chakraborthy Mr. G. Pandian
Mr. Dillip Kumar Puhan Mr. Shaileshwari M U Mr. Anand S
Mr. Rajath Sharma Ms.Kamala Shankari Mr. Riaz K. I